POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Przepisy regulujące kwestie danych osobowych

Podstawowym aktem prawnym w zakresie ochrony danych osobowych jest unijne rozporządzenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych (stosowane od 25.05.2018 r.).

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem strony pienio-travel.pl oraz danych osobowych jest Monika Pieńkowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: DG Monika Pieńkowska, ul. Świętokrzyska 75, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 822-142-01-24.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres info@pienio-travel.pl.

III. Zakres, okres i cele przetwarzania danych osobowych

 Zakres i źródło danych

 Dane pozyskiwane są bezpośrednio w trakcie rezerwacji usługi. W przypadku gdy rezerwacja nie była dokonywana osobiście zostały one pozyskane od osoby dokonującej rezerwacji usług na rzecz uczestników imprezy.

Administrator przetwarza dane osobowe oraz dane osobowe osób małoletnich, na rzecz których została zawarta umowa uczestnictwa w imprezie turystycznej w następującym zakresie:

 1. imię i nazwisko
 2. adres email
 3. numer telefonu (w wybranych przypadkach)
 4. datę urodzenia / pesel
 5. adres zamieszkania (w wybranych przypadkach)

Cel przetwarzania

 

Wyłącznym celem przetwarzania jest realizacja usługi turystycznej.

W szczególności Administrator przetwarza dane w celu:

a) bieżącego kontaktu w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy, przedstawieniem oferty, przesłaniem zlecenia, odpowiedzi na pytania (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);

b) prowadzenia korespondencji e-mailowej oraz tradycyjnej związanej z wykonywaniem umów, zleceń, przedkładanymi ofertami i zapytaniami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);

c) kontaktu telefonicznego związanego z wykonywanymi usługami oraz prowadzoną działalnością, w tym realizowaniu umów, informowaniu o usługach (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);

d) informowania o wydarzeniach organizowanych przez Administratora lub w których Administrator uczestniczy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e) realizacji umów, zleceń w tym dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

Okres przechowywania danych

 W przypadku zbierania danych dla celów wykonania umowy dane przechowywane są nie krócej nie dłużej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy.

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane są przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W zakresie danych osobowych, które konieczne są do dochodzenia roszczeń dane są przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (co do zasady do 10 lat od wykonania umowy).

VI. Odbiorcy danych

 W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością w zakresie w jakim jest to niezbędne dane osobowe mogą zostać przekazane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:

a) podmiotom świadczącym usługi księgowe;

b) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

c) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;

d) podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu;

e) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS);

f) innym podmiotom w zakresie w jakim Administrator będzie do tego zobowiązany przepisami prawa, w tym Krajowej Izbie Odwoławczej, innym wykonawcom żądającym wglądu do dokumentacji postępowania, organom kontrolującym;

g) innym podmiotom w zakresie realizacji usług turystycznych tj. przewoźnikom, ubezpieczycielom, dostawcom usług hotelowych, dostawcom usług dodatkowych (np.: parkingi, usługi lotniskowe), lokalnym lub krajowym izbom turystyki, kontrahentom realizującym usługi na rzecz DG Monika Pieńkowska na podstawie zawartych umów.

V. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w indywidualnych przypadkach, w szczególności  dane osobowe nie będą profilowane.

VI. Bezpieczeństwo danych 
 1. Administrator dokłada starań, aby zapewnić bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych.
 1. Administrator:

a) zapewnia przejrzystość przetwarzania danych;

b) informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, za wyjątkiem sytuacji w których na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany;

c) dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane były tylko przez okres w jakim jest to niezbędne;

d) zapewnia poufność dostęp przez dostęp do nich tylko przez osoby upoważnione.

 1. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator:

a) wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania;

b) stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są odpowiednio zabezpieczone;

c) podejmuje ponadto niezbędne działania, by podmioty współpracujące z Administratorem dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora;

d) w razie konieczności, wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

 1. W sytuacji, gdy mimo podjętych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych i naruszenie to mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, administrator niezwłocznie poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą.

 

VII. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza EOG.

VIII. Uprawnienia osób których dane dotyczą 

Prawa, które przysługują każdej osobie to:

a) prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych(art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia),

b) prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),

c) prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach,

d) prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia),

e) prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia). W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy,

f) prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach, kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody,

g) prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Postanowienia końcowe 

Polityka przetwarzania danych osobowych jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Polityka przetwarzania danych osobowych obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Administrator posiada odrębnie uregulowaną politykę cookies.

 

Polityka Cookies 
 1. Strona internetowa korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę (Użytkownik) i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b) utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;

c) określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 1. W ramach korzystania ze strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców.Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 4. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej Administratora z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
Print Friendly, PDF & Email